Przykładowa umowa
kupna - sprzedaży szczeniaka


Zawarta w dniu .......... w.................
Stronami umowy są:
I. Hodowla ".................." reprezentowana przez ..........., zam. ..................., zwana w dalszej części umowy Sprzedawcą
II. ....................................., zam.................................. ........................, zwany w dalszej części umowy Kupującym.

§ 1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa za cenę ........................ (słownie), psa rasy golden retriever, o imieniu ............. , urodzonego dnia ........., oznaczonego w lewym uchu tatuażem nr...........

§ 2

Sprzedawca:


§ 3

Kupujący: